baner główny biura rachunkowego Iwony Kozioł

Kompleksowa obsługa rachunkowo-podatkowa

Nasza firma świadczy usługi w obszarze rachunkowości i podatków, zapewniając klientom pełen zakres wsparcia.

Nasze usługi obejmują:

- Tworzenie polityki rachunkowości, której celem jest spójne i zgodne z przepisami podejście do prowadzenia ksiąg.
- Opracowywanie zakładowego planu kont, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdej jednostki.
- Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych, zgodnie z ustawą o rachunkowości i obowiązującymi przepisami podatkowymi, dla zachowania zgodności i przejrzystości.
- Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, włącznie z miesięcznym naliczaniem amortyzacji, zapewniając dokładne zarządzanie aktywami firmy.

Rozliczenia podatkowe i wsparcie zarządcze

Nasze usługi obejmują również szeroki zakres obszarów związanych z rozliczeniami podatkowymi i wsparciem zarządczym, takie jak:

- Sporządzanie deklaracji rozliczeń podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT), zapewniając pełną zgodność z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
- Tworzenie informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE, umożliwiając prowadzenie działalności na rynkach międzynarodowych.
- Rozliczanie nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT), nabyć importowych oraz dostaw eksportowych, eliminując ryzyko błędów i sankcji podatkowych.
- Sporządzanie sprawozdań finansowych, co jest niezbędne do monitorowania sytuacji finansowej firmy.
- Współpracę z biegłymi rewidentami podczas audytów, aby zapewnić rzetelność sprawozdań finansowych.
- Przygotowanie i wysyłka okresowych sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w pełnej zgodności z obowiązującymi regulacjami.
- Przygotowanie zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, umożliwiając podejmowanie skutecznych decyzji.
- Reprezentowanie klientów w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, w tym Urzędem Skarbowym i GUS, aby ułatwić rozwiązywanie spraw administracyjnych.
- Świadczenie wsparcia w przygotowaniu wniosków kredytowych i leasingowych oraz wniosków o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zobowiązań, w tym podatkowych, pomagając w zarządzaniu finansami firmy.
Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.